Zásady zpracování osobních údajů a podmínky udělení souhlasu

Vážení zákazníci, členové klubu a ostatní návštěvníci webu www.ppsvinarstvi.cz

 

udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v podobě zaškrtnutí políčka „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů“ poskytujete souhlas k tomu, aby PPS Agro a.s., se sídlem Nová 161, Strachotín 693 01, IČ 60730552 (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Současně Vám tímto správce sděluje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), podrobné informace ke zpracovávání a shromažďování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek www.ppsvinarstvi.cz, a to v rámci kontaktního formuláře nebo prostřednictvím registračního formuláře žadatele o členství v klubu.

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

 

Správce získává, zpracovává a uchovává pouze a výhradně takové OÚ, které mu Vy jako subjekt údajů (tj. žadatelé o členství v klubu prostřednictvím registračního formuláře na webu, zákazníci, žadatelé o informace na základě kontaktního formuláře na webu) sami sdělíte, a to od okamžiku kompletního vyplnění a výslovného odsouhlasení formuláře včetně poskytnutí výslovného souhlasu se zpracování OÚ dle těchto zásad ochrany OÚ a souhlasu. Jako subjekt údajů můžete poskytnout své OÚ správci také prostřednictvím emailu, telefonicky nebo osobně.

 

Správce tímto způsobem shromažďuje a zpracovává především Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo a údaj o Vašem zaměstnání, dále eviduje Vaše předchozí objednávky a odběry vína (v případě registrovaných členů klubu). Správce neshromažďuje OÚ o osobách mladších 18 let.

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

 

Správce bude Vaše OÚ zpracovávat primárně za účelem předsmluvních jednání a uzavření kupní smlouvy a současně za účelem evidence Vaší osoby jako registrovaného člena klubu vinařství vzhledem k plnění podmínek členství a možnosti čerpání výhod spojených s členstvím v klubu.

 

Dále bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení vlastních produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení – pravidelného newsletteru ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně k analýze Vašeho chování týkajícího se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky produktů a služeb.

 

Právním základem pro zpracovávání Vašich OÚ je především naplnění zákonných požadavků pro zahájení předsmluvních jednání a uzavření smluvního vztahu ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řádné vedení účetní evidence apod., dále skutečnost, že Vaše OÚ jsou nezbytné pro naplňování účelu marketingu. Právní základ tvoří také tento Váš souhlas se zpracováním Vašich OÚ.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jen „GDPR“).

Vaše OÚ poskytujete dobrovolně, na základě Vaší svobodné vůle.

 

V případě odmítnutí poskytnutí OÚ v rámci formuláře na webu pro účely plnění smluvních povinností nebo jiných právních povinností, které je správce údajů plnit, nemusí správce provést Vaši registraci mezi členy klubu, neboť poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je nezbytnou součástí pro zahájení předsmluvních jednání a uzavření smluvního vztahu včetně vzniku Vašeho členství v klubu včetně získání výhod s členstvím spojených.

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

 

Správce Vaše OÚ uchovává primárně po dobu trvání smluvního vztahu, resp. po dobu vzájemného plnění povinností ze smlouvy, dále po dobu trvání členství v klubu. Dojde-li k ukončení členství v klubu, jsou OÚ uchovávány max. po dobu jednoho roku.

 

Správce dále uchovává Vaše OÚ vždy minimálně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

V případ uděleného souhlasu budou vaše OÚ zpracovávány po dobu, po kterou bude Váš souhlas trvat, tedy dokud jej sami neodvoláte (podmínky odvolání viz níže).

 

PŘÍSTUP K OÚ

 

K Vašim OÚ bude mít přístup především PPS Agro a.s. jako správce a jeho zaměstnanci. V případě plnění zákonných povinností je předává ke zpracování dalším subjektům – zpracovatelům (vlastní subdodavatelé jako je účetní společnost, správce webu atd.), které si správce vybral dle svého nejlepšího svědomí jako odborníky ve svém oboru, kteří mu poskytují vhodné záruky, jejichž zpracovávání splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše OÚ. Tyto osoby však budou mít přístup k Vašim OÚ jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Ze strany správce ani ze strany jeho subdodavatelů jako zpracovatelů Vašich OÚ nedochází k předávání těchto OÚ třetím osobám za účelem podnikání a marketingu.

 

OPRÁVNĚNÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Správce je povinen dodržovat práva subjektů údajů dle nařízení GDPR.

 

Práva těchto subjektů údajů jsou následující:

 

  • právo na přístup k osobním údajům – umožňuje subjektu údajů kdykoli požádat správce o potvrzení, zda OÚ, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má právo k nim získat přístup. Současně má subjekt údajů právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, jaké kategorie OÚ a v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, že má subjekt údajů veškerá práva níže uvedená, tj. právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dále musí správce subjektu údajů sdělit, odkud získal zpracovávaná OÚ, nezískal-li je přímo od subjektu údajů, a zda dochází na základě zpracování OÚ k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.
  • právo na opravu – umožňuje subjektu údajů požadovat po správci, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné OÚ, které se ho týkají, případně s ohledem na účel zpracování může subjekt údajů požadovat doplnění neúplných OÚ.

 

  • právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – umožňuje subjektu údajů požadovat po správci, aby bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, jestliže (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány (pro další zpracovávání neexistuje žádný právní důvod), (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) ke zpracovávání došlo protiprávně nebo (e) ukládá to právní povinnost.

 

  • právo na omezení – umožňuje subjektu údajů požadovat po správci, aby omezil zpracovávání OÚ v případě, že (a) je pochybnost o přesnosti OÚ (dokud nedojde k ověření přesnosti), (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů nepožaduje výmaz, (c) správce je již nepotřebuje, ale subjekt údajů

 

požaduje jejich zachování pro ochranu či uplatnění svých právních nároků, nebo (d) při vznesení námitky do vyřešení sporu o oprávněnost zájmů.

 

  • právo vznést námitku – umožňuje subjektu údajů vznést námitku proti zpracování jeho OÚ, které správce zpracovává pro účely vlastních oprávněných zájmů. Správce pak není oprávněn OÚ dále zpracovávat, pokud tento oprávněný zájem a jeho nadřazenost zájmům subjektu údajů neprokáže.

 

  • právo podat stížnost – dodržování uvedených práv ze strany správce podléhá dohledu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností o řádném naplňování práv je subjekt údajů oprávněn podat ke jmenovanému Úřadu stížnost.

 

  • právo odvolat udělený souhlas – umožňuje subjektu údajů souhlas udělený pro zpracování OÚ správci kdykoliv odvolat, a to minimálně stejně snadným způsobem, jakým byl takový souhlas udělen. Odvolání souhlasu je v případě Vašich OÚ možné provést kdykoli a bezplatně, prostřednictvím zaslání emailu s takovým požadavkem na adresu cmelik@ppsvinarstvi.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování OÚ, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

 

  • právo na přenositelnost OÚ – subjekt údajů má právo od správce získat OÚ, které se ho týkají a které správci poskytl, a tyto dále předat jinému správci, byly-li OÚ zpracovávány automatizovaně a jsou-li založeny na uděleném souhlasu nebo na smlouvě.

 

K uplatnění výše uvedených práv v oblasti osobních údajů se mohou subjekty údajů obracet na Správce prostřednictvím kontaktních údajů:

 

  1. prostřednictvím emailové adresy cmelik@ppsvinarstvi.cz nebo telefonicky na tel. Čísle 777 442 531, či poštou na

 

adresu sídla – Nová 161, 693 01 Strachotín.

 

Tyto zásady jsou účinné ke dni 10.1.2019 a jsou současně informací poskytovanou subjektům údajů

 

správcem ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení GDPR.

 

Ve Strachotíně, dne 10.1.2019

 

Za společnost PPS Agro a.s.,                                                    Daniel Čmelík

Pro návštěvu těchto stránek Vám musí být nejméně 18 let.

Prosím potvrďte svůj věk!